Jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 16. luvussa, valtioneuvoston asetuksessa 209/2011 ja Hankasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.


Ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään mm. jätevesien käsittelystä eri alueilla:

  • Perusvaatimustasoa noudatetaan tavanomaisilla harvaan asutuilla sisämaan alueilla vähintään 5000 m² rakennuspaikoilla.
  • Tehokkaan jätevesien käsittelyn puhdistusvaatimuksia noudatetaan ranta-alueilla yli 50 m etäisyydellä vesistöistä ja tavanomaisilla sisämaan alueilla alle 5000 m² rakennuspaikoilla.
  • Pohjavesialueet ja ranta-alueet enintään 50 m etäisyydellä vesistöistä luokitellaan erityisen herkiksi alueiksi, joilla WC-vesien tai tapauskohtaisesti pohjavesialueilla kaikkien jätevesien johtaminen maastoon on kielletty.


Kun rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai tehostetaan olemassa olevan järjestelmän toimintaa esimerkiksi muun rakennustyön yhteydessä, työlle tulee hakea maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa, ja järjestelmä tulee rakentaa ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Ennen vuotta 2004 olemassa olleet käyttökuntoiset jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä nykyisiä käsittelyvaatimuksia, on saatettava nykyvaatimusten mukaisiksi 15.3.2016 mennessä.  Vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta sellaisen kiinteistön käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat täyttäneet 68 vuotta 9.3.2011 mennessä.

Jätteenkuljetusyrittäjät tyhjentävät kiinteistöjen saostus- ja umpisäiliöitä. Saostussäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa tai valmistajan ohjeen mukaisesti. Jätteenkuljetusyrittäjien yhteystiedot löytyvät kunnan jäteoppaasta.Hankasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Hankasalmen kunnan jäteopas