Siirry sisältöön

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 16. luvussa, talousjätevesiasetuksessa 157/2017 ja Hankasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Vesiosuuskuntien toiminta-alueilla sovelletaan vesihuoltolakia (119/2001), ja kiinteistöt tulee pääsääntöisesti liittää vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Kun rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai kunnostetaan olemassa olevaa järjestelmää esimerkiksi muun rakennustyön yhteydessä, työlle tulee hakea maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa, ja järjestelmä tulee rakentaa ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Milloin jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee kunnostaa?

 1. Olemassa olevat kiinteistöt
  Ennen vuotta 2004 rakennettujen tai luvan saaneiden rakennusten jätevesien käsittelyn kunnostusajankohta on sidoksissa rakennuksen sijaintiin. Jätevesien käsittelyjärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä, jos rakennus jossa syntyy jätevesiä, sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai jos jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee pohjavesialueilla.

Vähäiset jätevedet, jotka eivät sisällä käymäläjätevesiä, voidaan johtaa käsittelemättä maahan.  Esimerkiksi ns. kantovesimökkien jätevesien käsittelyjärjestelmää ei yleensä tarvitse uusia. Pesuvesiä ei kuitenkaan saa johtaa vesistöön tai talousvesikaivon lähelle.
 
Tavanomaisilla sisämaan alueilla jätevesijärjestelmä on kunnostettava tarpeen mukaan tai tiettyjen, rakennuslupaa edellyttävien rakennus- tai korjaustöiden yhteydessä.

 1. Uudisrakennukset
  Jätevesien käsittelyvaatimuksia sovelletaan välittömästi uudisrakentamiseen.
 2. Poikkeukset
  Iän perusteella kunnostusvelvoitteesta on vapautettu ne kiinteistöt, joiden omistaja(t) asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat syntyneet ennen 9.3.1943.  Vapautusta ei tarvitse erikseen hakea.
  Ranta- ja pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille voi hakea poikkeusta kunnostusvelvoitteesta, mikäli kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä on huomattavan pieni tai kunnostuskustannukset olisivat kohtuuttomia kiinteistönomistajalle. Poikkeus voidaan myöntää enintään 5 vuoden määräajaksi kerrallaan. Hakemuksen käsittelystä peritään Hankasalmen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen käsittelymaksu 160 euroa.
  Hakemuslomake liitteineen löytyy alta. Hakemukseen tulee lisäksi liittää asemapiirros, josta ilmenee rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen sijainnit, sekä rajat ja talousvesikaivot.

  Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä (pdf)

  Liite 2: Jätevesijärjestelmän kuvaus (pdf)

  Liite 3A: Jätevesien vähäisyys (pdf)

  Liite 3B: Liittäminen viemäriverkostoon (pdf)

  Liite 3C: Kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet (pdf)

  Liite 3D: Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste (pdf)

Jätevesien käsittelyvaatimukset

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään mm. jätevesien käsittelyvaatimuksista eri alueilla:

 • Perustasoa noudatetaan tavanomaisilla harvaan asutuilla sisämaan alueilla vähintään 5000 m² rakennuspaikoilla.
 • Tehokkaan jätevesien käsittelyn puhdistusvaatimuksia noudatetaan ranta-alueilla yli 50 m etäisyydellä vesistöistä ja tavanomaisilla sisämaan alueilla alle 5000 m² rakennuspaikoilla.
 • Pohjavesialueet ja ranta-alueet enintään 50 m etäisyydellä vesistöistä luokitellaan erityisen herkiksi alueiksi, joilla WC-vesien tai tapauskohtaisesti pohjavesialueilla kaikkien jätevesien johtaminen maastoon on kielletty.Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys
  Jätteenkuljetusyrittäjät tyhjentävät kiinteistöjen saostus- ja umpisäiliöitä. Saostussäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa tai valmistajan ohjeen mukaisesti.