Hankasalmen kansalaisopiston kehittäminen rakentuu seuraavien strategisiin päämääriin:

 • monipuoliseen ja laadukkaaseen lähipalvelutarjontaan
 • osaavaan henkilöstöön
 • väestön hyvinvoinnin edistämiseen
 • tasapainoiseen ja hyvin hoidettuun talouteen

Näiden prosessien kautta kansalaisopistolla on paikallisesti ja maakunnallisesti tärkeä tehtävä elinvoiman ja hyvinvoinnin luojana.

Kansalaisopiston rooli alueen lähipalvelujen järjestäjänä ja kehittäjänä on keskeinen. Sen vuoksi kehittämissuunnitelma pohjautuu myös Hankasalmen ja Konneveden kuntien strategioihin.

Arvot

Opiston toimintaa ohjaavia arvoja ovat

 • elinikäisen oppimisen edistäminen
 • lähipalveluperiaate; toiminnan joustavuus ja nopea reagointi uusiin tarpeisiin
 • helppo lähestyttävyys ja toiveiden kuunteleminen
 • kestävä kehitys ja luontolähtöisten toimintamallien soveltaminen opiston palvelutarjonnassa  

Hankasalmi ja Konnevesi ovat profiililtaan maaseutumaisia kuntia, jotka koostuvat pienistä taajamista ja useista sivukylistä. Kansalaisopisto toimii aktiivisena toiminnan järjestäjänä ja on toiminta-alueensa yksi merkittävä vetovoimaa, hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisäävistä vapaa-ajan toimintojen toteuttajista. Toiminta-alueella ei ole muita koulutuksen järjestäjiä, jotka tuottaisivat vastaavanlaista toimintaa.

Kehittämiskohteet 2016–2020

Kansalaisopiston strategisessa kehittämisessä ja valinnoissa otetaan huomioon seuraavat toimintaympäristön muutokset ja linjaukset:

 • Elinikäisen oppimisen merkitys korostuu
 • Koulutusmahdollisuuksien saavutettavuuden merkitys lisääntyy
 • Kuntien väki vähenee, mikä lisää monipuolisten lähipalvelujen tarjoamisen merkityksen yhtenä alueen vetovoimatekijänä
 • Työttömyys kasvaa luoden uusia palvelutarpeita
 • Kestävän kehityksen periaate ja toiminnan ympäristövaatimusten huomioiminen korostuu
 • Kansainvälistyminen ja maahanmuutto lisääntyvät ja koskettaa myös maaseutumaisia kuntia

Erityisesti kehittämisessä painotetaan seuraavia osa-alueita:

 • Kuntien väki ikääntyy muuta maata nopeammin, mikä luo uusia palvelutarpeita mm. terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen tarjoamisessa.
 • Yhteistyön merkitys eri sidosryhmien välillä korostuu palveluiden järjestämiseksi
 • Erityisryhmien ja aliedustettujen ryhmien sekä erityistä tukea tarvitsevien ryhmien palvelutarve lisääntyy
 • Tietoyhteiskunnan ja sosiaalisen median käyttö tarve lisääntyy kaikissa ikäryhmissä
 • Vastapainona teollistuvalle ja teknistyvälle elinympäristölle tarvitaan henkistä hyvinvointia lisääviä “pehmeitä” ja luontolähtöisiä toimintamalleja palveluiden järjestämisessä
 • kartoitetaan vapaaehtoistyön mahdollisuuksia kansalaisopiston toiminnassa

Lue lisää:

Hankasalmen kansalaisopiston kehittämissuunnitelma 2016-2020