Siirry sisältöön

Katualueet

Kunta huolehtii taajamien asemakaavateiden ja niihin liittyvien jalankulkuteiden kunnossapidosta. Keski-Suomen ELY-keskus vastaa taajamien yleisten teiden ja jalankulkuteiden kunnossapidosta.

Liikenneväylien kunnossapito toteutetaan pääosin alueurakointina ulkopuolisia urakoitsijoita käyttäen.

Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa.

Talvikunnossapitoon kuuluu

  • lumen, jään ja aurausvallien poistaminen,
  • sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen,
  •  hiekoitus ja hiekan poistaminen keväällä.

Katurakenteiden kunnossapitoon kuuluu

  • rikkoontuneen päällysteen korjaaminen,
  • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden huolto.

Kadun puhtaanapidon tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydelle haitattomana.

Puhtaanapitoon kuuluu

  • lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden ja rikkaruohojen poistaminen.

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Tontinomistaja vastaa aina tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Tontinomistajalla tarkoitetaan myös tontin vuokraajaa.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa omalla kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteistölle (MRL 88 §). Kunnossapitolaissa säädetään, että tontinomistajan vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta (myös istutusalueen kautta tontille johtava kulkutie).

Tonttiliittymän kunnossapito käsittää muun muassa sen alla olevan avo-oja rummun pitämisen läpi vuoden toimivana poistamalla siitä sadevesien kulkua estävä jää, lumi, kiviaines, lehdet ja roskat. Lisäksi tontinomistajalle kuuluvat kulkutien auraus sekä tonttiliittymään aurauksen johdosta kertyneen lumivallin poistaminen.

Yksityistiet

Kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannushankkeita.

Avustusta haetaan toimittamalla edellisen vuoden tilinpäätöstiedot kuntaan 30.6. mennessä.
Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida.

ELY-keskukselta tiekunnat voivat hakea harkinnanvaraista valtionavustusta perusparannushankkeisiin. Lisätietoja: www.ely-keskus.fi

Kunnan yhteyshenkilö tieavustuksissa on kanslisti Eila Häkkinen, puh. (014) 2671 266.

Yksityistielaki uudistui

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Yksityisteiden tienpitoa ja hallintoa koskevia säännöksiä on uudistettu monin tavoin. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut, että laki vastaisi aiempaa paremmin nykypäivän tarpeita.

Yksi merkittävä muutos sekä kunnan että tiekuntien kannalta on se, että kuntien tielautakunnat (Rakennus- ja valvontalautakunnan tiejaosto) lakkaavat. Niiden tehtäviin kuuluneista tietoimituksista vastaa jatkossa maanmittauslaitos ja valitusasiat ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Finlex.fi: Uusi yksityistielaki