Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Oppilashuolto ja erityisopetus ovat kiinteä osa koulun kasvatus- ja opetustoimintaa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan.


Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus opiskelun yleisenn tukeen. Tarvittaessa oppilaalla on oikeus saada tehostettua tukea, joka on jatkuvampaa ja yksilöllisempää. Tällöin oppilaalle laaditaan pedagogiseen arvioon pohjautuva oppimissuunnitelma.

Jos oppilaan kasvu, kehitys, oppimisen ja koulunkäynnin edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden, toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi, eivätkä oppimisen tavoitteet toteudu, hänellä on oikeus erityiseen tukeen. Ennen erityisen tuen päätöstä oppilasta ja hänen huoltajaansa kuullaan ja oppilaasta tehdään yhteistyössä pedagoginen selvitys. Erityisen tuen päätöksen tekee koulun rehtori.
Opetus annetaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti.  HOJKS on pedagoginen asiakirja, jossa määritellään tavoitteet, pedagogiset menetelmät ja tarvittavat tukitoimet.


Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan oppilaille tarpeen vaatiessa. Tarvetta tukiopetukseen voi tulla silloin, kun oppilas on jäänyt opinnoissaan tilapäisesti jälkeen sairauden vuoksi tai muutoin ilmenee oppimisvaikeuksia. Tukiopetuksessa voi olla yksi oppilas kerrallaan tai muutaman oppilaan ryhmä. Aloite tukiopetuksen saamiseksi voi tulla oppilaan,huoltajan tai opettajan taholta.


Osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalla on oikeus saada oppimisen edellytysten parantamiseksi ja koulunkäynnin tukemiseksi osa-aikaista erityisopetusta. Erityisopettaja antaa opetusta niille oppilaille, jotka tarvitsevat enemmän tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä. Opetus toteutetaan muun opetuksen yhteydessä samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Laaja-alainen erityisopettaja konsultoi koulunsa opettajia erilaisista opetuksellisista järjestelyistä ja tukimuodoista.