Ympäristöministeriö on 5.12.2014 antamallaan päätöksellä YM7/5222/2012 vahvistanut Keski-Suomen maakuntavaltuuston 14.11.2012 tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaava. Päätöksessään ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n perusteella määrännyt, että maakuntakaava tulee voimaan ennen kun se on saanut lainvoiman.

3. vaihemaakuntakaava käsittelee turvetuotantoa,suoluontoa ja tuulivoimaa.

Ympäristöministeriön päätös ja vahvistetut asiakirjat ovat nähtävillä 6.2.2015-9.3.2015 Keski-Suomen liitossa, os. Sepänkatu 4, Jyväskylä sekä Keski-Suomen liiton jäsenkunnissa kunkin kunnan viraston aukioloaikaan.

Päätös on myös ympäristöministeriön verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi. Vahvistetusta maakuntakaavasta saa tietoa Keski-Suomen liitosta ja verkko-osoitteesta  www.keskisuomi.fi/3.vmk. Jyväskylässä 30. päivänä tammikuuta  2015 KESKI-SUOMEN LIITIO MAAKUNTAHALLITUS

Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta on myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen luvan kalliokiviainesten louhinnalle ja murskaukselle Armisveden kylän Kaakkolahden tilalla (1:105).  Päätöksen antopäivä on 3.2.2015.

Kuulutus on nähtävänä Hankasalmen kunnan ilmoitustaululla ja päätös on nähtävänä 2.2. – 5.3.2015 välisenä aikana kunnanvirastolla ympäristötoimiston ilmoitustaululla, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi. Valitusaika päättyy 5.3.2015.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

Hankasalmella 3.2.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

Hankasalmen kunnassa asetetaan nähtäville Armisveden ja ympäristön rantayleiskaavan muutos.

Rantayleiskaavan muutos koskee Säkinmäen kylässä Oinasjärven rannalla sijaitsevan kiinteistön Leskelä 5:8 ranta-aluetta sekä osaa kiinteistön Rasinmäki 4:19 ranta-alueesta. Yleiskaavamuutoksen tavoitteena on siirtää yksi Leskelän kiinteistön 5:8 loma-asunnon rakennuspaikoista venevalkaman pohjoispuolelle ja samalla muuttaa se pysyvän asumisen rakennuspaikaksi. Lisäksi kaavamuutoksella muutetaan Rasinmäen kiinteistön 4:19 alueella olevan lomarakennuspaikka pysyvän asumisen rakennuspaikaksi.

Kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä 29.02- 05.03.2015 välisellä ajalla Hankasalmen kunnanvirastossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Kirjalliset muistutukset tulee osoittaa Hankasalmen kunnanhallitukselle ja toimittaa kuntaan osoitteella Keskustie 41, 41520 Hankasalmi viimeistään 05.03.2015.

Lisätietoja yleiskaavan muutoksesta antaa tekninen päällikkö Reijo Pokela puh. 0505766923 tai suunnittelija Tiina Pellinen puh.  040 842 8582. 

HANKASALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Hankasalmen kunnassa asetetaan nähtäville Revontulen ranta- asemakaavan muutos

Kaavamuutos alueeseen kuuluu osa kiinteistöstä Hankamotelli RN:o 1:279 ja sen maanomistaja on Lomakeskus Revontuli Oy.

Kaavamuutosalue sijaitsee Hankasalmella Revontulen lomakeskuksen alueella. Muutos koskee korttelin 1 RM -alueita sekä niihin liittyvää puistoaluetta.

Kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä 29.02. - 05.03.2015 Hankasalmen kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 41,  41520 Hankasalmi.

Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Kirjalliset muistutukset tulee osoittaa Hankasalmen kunnanhallituksella ja toimitaan kuntaan osoitteella Keskustie 41, 41520 Hankasalmi viimeistään 5.3.2015.

Lisätietoja ranta-asemakaavamuutoksesta  antaa tekninen päällikkö Reijo Pokela puh. 0505766923 tai suunnittelija Tiina Pellinen puh.  040 842 8582. 

HANKASALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee vanhan asfaltin murskausta Hankasalmen asemalla Versowood  Oy:n sahan alueella.  Murskaus toteutetaan maaliskuussa 2015 noin 14 päivän aikana, arkipäivisin klo 7-18.  Päätöksen antopäivä on 15.1.2015.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmä toimitetaan viimeistään 16.2.2015 osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

 

Hankasalmella 14.1.2015

 

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta
Keskustie 41
41520 Hankasalmi

 

 

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta:  Asfaltin murskaus Versowood Oy:n sahalla

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee vanhan asfaltin murskausta Hankasalmen asemalla Versowood  Oy:n sahan alueella.  Murskaus toteutetaan maaliskuussa 2015 noin 14 päivän aikana, arkipäivisin klo 7-18.

Kuulutus asiasta on nähtävänä Hankasalmen kunnan ilmoitustaululla ja päätös on nähtävänä 14.1. – 16.2.2015 välisenä aikana kunnanvirastolla ympäristötoimistossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.  Valitusaika päättyy 16.2.2015.

 

Hankasalmella 14.1.2015

 

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta
Keskustie 41
41520 Hankasalmi