Päätös  

Nro 14/0265/1 päätöksen antopäivä 14.8.2014

 

Asia  

Valitus ympäristölupa-asiassa

 

Muutoksenhakija 

Ruttosen Metsäkuljetus Ky, Hankasalmi 


 
Luvan hakija 

Ruttosen Metsäkuljetus Ky, Hankasalmi

 

Päätös, johon on haettu muutosta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.3.2013 Nro 30/2013/1

Aluehallintovirasto on hylännyt Hankasalmen kunnan Heijalan kylässä sijaitsevan Hakolansuon turvetuotantoalueen 19 hehtaarin suuruista lisäaluetta koskevan ympäristölupahakemuksen

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää valituksen

 

Valitusosoitus 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivä kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

   


 Hankasalmella 15.8.2014

 

 Kunnanhallitus

 

 

Vesilain mukainen lupahakemus: Suur-Savon Sähkö Oy / Sähkömaakaapelin rakentaminen Hohonjoen ja Niemenjoen alitse ja valmistelulupa, Laukaa ja Hankasalmi (pdf) 

 

 

 

Kutsuntakuulutus (pdf)

 

 

Hankasalmen kirkonkylän asemakaavan muutosluonnos, joka koskee korttelin 14 tontteja 5 ja 6 sekä korttelin 129 tonttia 5 osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen sekä kaavaselostuksineen asetetaan nähtäville.

Asemakaavan muutos koskee Hankaveden kylässä seuraavia tiloja:
26:33 Nurkkala, 4.52 Suopelto ja osaa 4:161 Joentörmä nimisestä tilasta.

Asemakaavan muutosluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan jäsenten ja kaavoitukseen osallisten kuulemista varten julkisesti nähtävillä 31.7.2014 - 1.9.2014 välisellä ajalla Hankasalmen kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi. Kaava-asiakirjat ovat myös nähtävillä kunnan nettisivuilla osoitteessa www.hankasalmi.fi.

Asemakaavan muutosluonnoksesta laaditut kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävillä oloaikana Hankasalmen kunnanhallitukselle, osoitteella Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Lisätietoja kaavamuutoksesta antaa suunnittelupäällikkö Kimmo Kautto puh 040 8678584 tai kaavasuunnittelija Nina Marjoniemi puh 040 6315771

HANKASALMEN KUNTA
Kunnanhallitus

Alkukesällä muutamissa Hankasalmen järvissä esiintyi silmin nähtäviä sinilevälauttoja.  Mikäli vedet lämpiävät kesän mittaan, sinilevien kasvu voi kiihtyä aina leväkukinnoiksi asti. 

Koska sinilevien massaesiintymät voivat olla myrkyllisiä, silmin havaittavan leväkukinnan aikana tulee välttää uimista ja levämassaa sisältävän veden käyttöä juoma-, löyly- tai pesuvetenä.  Lapsia tai kotieläimiä ei saa päästää kukinnan aikana rantaan.  Levämassan joutuminen suuhun voi olla vaarallista.  Yleensä noin puolet sinileväesiintymistä on myrkyllisiä.

Leväilmiö on helposti silmin havaittavissa:  Järven tai lammen vesi tulee samean vihertäväksi.  Vedessä voi olla runsaasti vaaleita ’hiutaleita’.  Veden pinnalle kerääntyy usein vihreää puuromaista sakkaa (leväkukintaa), joka hajoaa kosketettaessa tai tuulen vaikutuksesta.  Leväkukintaa voi esiintyä vain osassa järveä.  Leväkukinta voi mennä ohi nopeasti tai kestää jopa kuukausia.


Lisätietoja antavat

Terveystarkastaja Jarmo Liukkonen, p. 014 2667 533
Ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio
p. 014 2671 319 (lomalla heinäkuussa 2014)

 

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hankasalmen asemankylällä järjestettävää Kihveli Soikoon tapahtumaa heinäkuun 2014 aikana.  Varsinainen festivaali järjestetään 18.-20.7.2014.  Päätökseen voi tutustua kunnanvirastolla ympäristötoimistossa.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Päätöksen antopäivä on 26.6.2014.  Valituskirjelmä toimitetaan 28.7.2014 mennessä osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

  

Hankasalmella 25.6.2014


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta