Hankasalmen kunta on ensimmäinen kunta Suomessa, jossa otetaan avosairaanhoidon palvelusetelitoiminta käyttöön. Tervetuloa kuntalaisiltaan kuuntelemaan, mitä avosairaanhoidon palveluseteli käytännössä tarkoittaa.  

Kuntalaisilta järjestetään maanantaina 11.11.2019 kello 18.00 Hankasalmen monitoimitalolla, osoitteessa Kirkkotie 3. Tilaisuudessa on myös mahdollista tutustua palvelutuottajaan, Kunnanlääkärit Hankasalmi Oy:n henkilöstöön. 

Kuntalaiset voivat valita Kunnanlääkärit Hankasalmi Oy:n avosairaanhoidon palveluntuottajakseen 1.11.2019 alkaen. Palvelut ovat kuntalaisten käytettävissä maanantaista 11.11.2019 lähtien. 

Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Tervetuloa! 

Lisätietoja: Marja Puurula, avosairaanhoidon palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupungin perusturvan toimiala, p. 014 266 8723, marja.puurula[at]jyvaskyla.fi 

Uutinen avosairaanhoidon palvelusetelin käyttöönotosta Hankasalmella, 31.10.2019: 

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-10-31_hankasalmella-otetaan-kayttoon-avosairaanhoidon-palveluseteli-ensimmaisena

 

Keski-Suomen ELY-keskus ilmoittaa haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vesien hoidon ja kunnostuksen, vesitalouden sekä kalatalouden hankkeisiin vuodelle
Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin 2.12.2019 mennessä. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2020 talousarviossa niihin määrärahat.
Avustukset vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen
Vesiensuojelun tehostamisohjelma on tuonut merkittäviä lisämahdollisuuksia vesiensuojeluhankkeiden tukemiseen määrärahojen lisääntyessä. Avustuksiin on varattu valtakunnallisesti 20 miljoonan euron määräraha vuosille 2019-2023, jonka ympäristöministeriö jakaa ELY-keskusten kesken saapuneiden avustushakemusten arvioinnin perusteella.
Vesien tilan ja vesiympäristön parantamiseen myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toimenpideohjelman toteutusta sekä muuta vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä sekä vesiluonnon monimuotoisuuden edistämistä palveleviin hankkeisiin. Vesien hyvän tilan tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä. Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää aikaisemmissa hankkeissa saavutettuja hyviä tuloksia, kokemuksia sekä verkostoja ja verkostomalleja. Hankkeiden arvioinnissa on eduksi, jos:
 Toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016-2021;
 Kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski;
 Hankkeen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä, mikä tarkoittaa esimerkiksi tarvittavia suunnitelmia, lupia sekä olemassa olevaa yhteistyöverkostoa ja paikallista sitoutumista;
 Toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä;
 Hankkeen muu rahoitus on varmistettu;
 Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa;
 Hanke hyödyntää tai jatkojalostaa aikaisempien hankkeiden tuloksia, kokemuksia ja verkostoja;
 Toteutushankkeen esitys sisältää hankkeen vaikutusten seurantasuunnitelman.
Hankkeiden tulee viestiä toiminnastaan ja tuloksistaan aktiivisesti ELY-keskukselta saatavia viestintäohjeita hyödyntäen.
Vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön avustukset
Vesitaloushankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea on mahdollista suunnata myös peltojen vesienhallinnan edistämiseen. Lisäksi tukea voidaan myöntää vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen.
Kalataloudellisten kunnostusten avustukset
Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet,
jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021.
Avustuksen myöntämisen ja maksamisen ehdoista
Avustukset on tarkoitettu ensisijaisesti vuonna 2020 alkaviin hankkeisiin. Laajoissa ja pitkäkestoisissa hankkeissa avustusta voi saada usealle vuodelle ja avustusta voi hakea myös vaiheittain. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tietyissä tapauksissa avustuksen osuus voi olla tätä suurempi.
Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuulliset, sillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä. Hakijan omarahoituksen osuuteen kustannuksista voidaan sisällyttää talkootyötä, jonka arvona pidetään 15 euroa tunnilta työntekijää kohden ja 30 euroa tunnilta moottorityökonetta kohden. Ennen avustushakemuksen jättämistä syntyneet kustannukset eivät ole avustuskelpoisia.
Myönnetty avustus maksetaan yhdessä tai useammassa erässä toteutuneiden kustannusten mukaan. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lainsäädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen.
Yksityiskohtaisemmin avustusperusteet on kuvattu alla mainitussa asetuksessa.
Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015) (Finlex)
Avustuksen hakeminen
Avustusten hakuaika päättyy 2.12.2019. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa. Hakijan on yleensä oltava esimerkiksi vesilain mukainen yhteisö, rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue, kunta, vesihuoltolaitos tai yritys.
Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointi-palvelun kautta. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö: Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö-, vesitalous- ja kalataloushankkeisiin
Hakemuksen voi lähettää myös suoraan ELY-keskukseen. Toimitusosoitteet:
 Keski-Suomen ELY-keskus: kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä.
 Kalataloudelliset kunnostushankkeet: Pohjois-Savon ELY-keskus: kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse Pohjois-Savon ELY-keskus, kirjaamo, PL 2000, 70101 Kuopio.
Lisää tietoa
 Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Keski-Suomi (ymparisto.fi)
 Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021 (doria.fi)
 Vesiensuojelun tehostamisohjelma (ym.fi)
 Kansallinen kalatiestrategia (mmm.fi)
Lisätietoja:
Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Vesistöjen kunnostus ja muu vesien hoito: Lauri Kaisto, p. 0295 024 752, Timo Sokka p. 0295 024 816
Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö: Timo Sokka, p. 0295 024 816, Kai Voutilainen p. 0295 024 830
Kalataloudelliset kunnostukset: Mari Nykänen p. 0295 024 581
Kaikki ELY-keskuksesta haettavat ympäristöalan harkinnanvaraiset valtionavustukset:
ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Ville Jauhiainen on jättänyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle maastoliikennelain 30 §:n mukaisen hakemuksen, joka koskee jäärataharjoittelua enintään kuudella moottoripyörällä Kuuhankaveden Viinikkalanselän jäällä.  Harjoituksia järjestetään 12.12.2019 – 11.4.2020, ajoittain tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 12-15.   

Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea ja niillä joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus, on tilaisuus ilmaista kirjallisesti mielipiteensä asiasta 14.11.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Hakemukseen voi tutustua Hankasalmen kunnanvirastolla (Keskustie 41, 41520 Hankasalmi) ympäristötoimistossa.  Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

 

Hankasalmella 22.10.2019


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 Hankasalmen terveysasemalla vietetään avoimien ovien päivää keskiviikkona 23.10.2019 kello 12.00–17.00. Tapahtumassa asiakkaat voivat tutustua Hankasalmen terveysaseman (Hankavedentie 1) laajaan palveluvalikoimaan.
 
Kävijät voi tutustua muun muassa lasten toiminta- ja puheterapiaan sekä fysioterapian suoravastaanottoon. Samalla reissulla voi testauttaa puhallustestillä keuhkojensa kunnon. Lisäksi kävijät saavat opastusta Kanta- ja Omaolo-palveluihin sekä tietoa influenssarokotuspäivistä.
 
Paikalla myös tapahtuman yhteistyökumppanit Hankasalmen apteekki ja Keski-Suomen allergia- ja astmayhdistys ry. Tapahtumassa Niemisjärven koulun vanhempainneuvoston järjestämä maksullinen kahvitarjoilu.
 
Lisätietoja: Tuula Jaakkola, osastonhoitaja, Hankasalmen terveysasema, p. 014 267 1958 
 

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 21.10.2019 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§  33 Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito

§ 34 Tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020

§ 35 Kuopion Energian ja Savon Voiman fuusio

§ 36 Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korvaus vuodelle 2020

§ 37 Investointimääräraha Kivikoulun peruskorjaukseen ja     koulukeskuksen määrärahan muutos

§ 38 Vesihuoltolaitoksen hinnaston tarkistaminen

 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,          

pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 22.10.2019

 

Hankasalmella 17.10.2019
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Hankasalmen kunnanhallitus on kokouksessaan 7.10.2019 § 177 päättänyt että kunta siirtyy lähettämään ainoastaan sähköisiä palkkalaskelmia 1.12.2019 alkaen.

Ainoastaan sähköiseen palkkalaskelmaan siirtyminen tarkoittaa sitä että jatkossa palkkalaskelmia ei lähetetä postitse, vaan ne lähetetään Postin
ylläpitämään palveluun OmaPostiin www.omaposti.fi. Palkka-/palkkiolaskelma on saatavissa palvelusta 4-5 päivää ennen palkan tai palkkion
maksupäivää. OmaPosti on maksuton ja sinne voi halutessaan vastaanottaa muutakin postia kuin palkkalaskelmat. Palkka- ja palkkiolaskelmat
säilyvät OmaPostin arkistossa niin kauan kuin olet palvelun käyttäjä ja kaikki sähköiset kirjeet on mahdollista tarvittaessa tallentaa ja tulostaa.

Muutos koskee kaikkia Hankasalmen kunnan palkan/palkkionsaajia sekä henkilöstöryhmiä, joiden palkanmaksutehtävät hoidetaan Hankasalmen kunnan
toimesta.  Muutos ei koske omaishoitajina työskenteleviä henkilöitä. Muutos toteutetaan niin että kaikki ne palkan/palkkionsaajat, joiden palkkalaskelma
toimitetaan tällä hetkellä paperisena toimivat ohjeistuksen mukaisesti ja ottavat OmaPosti-palvelun käyttöönsä 1.12.2019 mennessä.
Palkanlaskentaohjelmaan muutos tehdään 1.12.2019 alkaen. Suositeltavaa on että jokainen palkan tai palkkionsaaja ottaa palvelun käyttöön mahdollisimman
pian.

Ohjeistus on jaettu kunnan palkan- ja palkkionsaajille sähköpostilla. Ohjeistuksen löydät myös kunnanhallituksen 7.10.2019 kokouksen pykälän 177 liitteestä.