HANKASALMEN KUNTA
Rakennus- ja valvontalautakunta

  

Kunnan Internet-sivut
Kiinteistöön rajoittuvien alueiden omistajat

  

KUULUTUS

MAA-AINESTEN OTTAMINEN KOVALANMÄEN KYLÄN KARANKALAHDEN TILALLA

Sami Suuronen on jättänyt Hankasalmen kunnalle maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen, joka koskee maa-ainesten ottamista Kovalanmäen kylän Karankalahden (88-406-11-34) tilalta. Alueelta on otettu maa-aineksia aikaisemminkin. Lupaa haetaan 10 vuodeksi 7.000 m3 ottamismäärälle.
Otettava aines on hiekkaa, soraa ja moreenia.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävänä kunnan verkkosivuilla (www.hankasalmi.fi – kuulutukset) ja kunnanvirastolla ympäristötoimistossa, osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319. Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta

Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen mielipide asiasta 5.11.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella
sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi tai Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

 

Hakemusasiakirjat löytyvät tästä:

Hakemus (pdf)

Ottamissuunnitelma (pdf)

Karankalahti yleissilmäyskartta (pdf)

Karankalahti ympäristökartta (pdf)

Karankalahti pohjavesialuekartta (pdf)

Karankalahti rantayleiskaavakartta (pdf)

Nykytilanne (pdf)

Suunniteltu tilanne (pdf)

Kaivannaisjätesuunnitelma (pdf)

 

Hankasalmella 29.9.2020

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta