Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta on siirtänyt alun perin Lemminkäinen Infra Oy:lle 26.1.2017 myönnetyn maa-aineslain mukaisen luvan Peab Industri Oy:lle.  Lupa koskee kalliokiviainesten ottamista Heijalan kylän Kalliolan tilalla.

Kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla 16.6.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätös löytyy tästä.  

Päätöksestä on valitusoikeus asianosaisella, kunnan jäsenellä, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika päättyy 23.7.2020.

 


Hankasalmella 16.6.2020


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta