Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta on siirtänyt alun perin Lemminkäinen Infra Oy:lle 26.1.2017 myönnetyn ympäristönsuojelulain mukaisen luvan Peab Industri Oy:lle.  Lupa koskee kallion louhintaa ja murskausta sekä pilaantumattomien maiden, louheen ja jäteasfaltin vastaanottoa ja käsittelyä Heijalan kylän Kalliolan tilalla.

Kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla 16.6.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätös löytyy tästä.  

Päätöksestä on valitusoikeus asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.  Valitusaika päättyy 23.7.2020.

 


Hankasalmella 16.6.2020


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta