Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle tulee hakea ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toimivat lupaviranomaisina. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta haetaan lupa esimerkiksi eläinsuojalle, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 150 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 300 lihanaudalle, vähintään 100 ja alle 300 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja alle 1 200 lihasialle tai vähintään 60 hevoselle tai ponille, tai kivenmurskaamolle, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

Ympäristölupahakemuslomakkeita ja lisätietoa ympäristöluvan hakemisesta löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi

Ympäristöluvan mukaiset yhteenvetotiedot toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Alla olevista linkeistä voit valita joko tulostettavan (pdf) tai täytettävän (doc) lomakkeen:

Yhteenvetotiedot (pdf)

Yhteenvetotiedot (doc)

 

Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, tulee tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ns. meluilmoitus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta tulee tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 119 §:n mukainen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.
Ilmoituslomakkeet löytyvät valtion ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi

Toiminnan rekisteröinti

Pienet energiantuotantolaitokset, jakeluasemat ja asfalttiasemat ovat siirtyneet ympäristöluvan piiristä rekisteröinnin piiriin. Rekisteröinti koskee uusia laitoksia heti, mutta olemassa oleville laitoksille voimaantuloajat ovat pidemmät.

Rekisteröinti-ilmoitus on jätettävä viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lisätietoa rekisteröinnistä ja ilmoituslomakkeet löytyvät valtion ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi

Maa-ainesten ottolupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tulee hakea maa-aineslain (555/1981) mukainen lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen.  Kotitarveotosta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kkm3 maa-aineksia.

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja ilmoitus maa-ainesten kotitarveottamisesta löytyvät osoitteesta www.suomi.fi

Maastoliikenne- tai vesiliikennelain mukainen lupa

Kun käytetään samaa maastoa, vesialuetta tai jääpeitteistä vesialuetta toistuvasti tai jatkuvasti moottorikäyttöisten ajoneuvojen harjoituksiin ja kilpailuihin, tulee siihen anoa lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lupa tarvitaan myös yksittäisiin tapahtumiin, joista on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lomakkeita löytyy osoitteesta www.suomi.fi

Patterointi-ilmoitus

Poikkeamisesta ns. nitraattiasetuksessa (1250/2014) karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta tai muusta lannan kaukovarastoinnista patterissa tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kuukautta ennen lannan patterointia tai muuta toimenpidettä.

Ilmoituslomake löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi

Ruoppaus

Rannan tai vesistön pohjan koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä vesilain (587/2011) 2. luvun 15 §:n mukaisesti kirjallinen ilmoitus Keski-Suomen ELY-keskukselle viimeistään kuukautta ennen toimenpiteen aloitusta. Tilavuudeltaan 500 m3 tai tätä suuremmat ruoppaukset vaativat aina vesilain mukaisen luvan.

Ilmoitus vesirakennustyöstä -lomake löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi

Ojitusilmoitus

Ojitushankkeesta vastaavan on ilmoitettava vesilain 5. luvun 6 §:n mukaisesti kirjallisesti muusta kuin vähäisestä ojituksesta Keski-Suomen ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäiseksi ojitukseksi katsotaan esimerkiksi vähäisen peltolohkon salaojitus, pienehkön metsäkappaleen ojitus tai rakennuspaikan kuivattamiseksi tarpeellisen ojan tekeminen omalle maalle.