Siirry sisältöön

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle tai sen muuttamiselle tulee hakea ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa.  Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toimivat lupaviranomaisina.  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta haetaan lupa esimerkiksi kivenmurskaamolle, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, sekä eräissä tapauksissa jätteiden ammattimaiselle tai laitosmaiselle käsittelylle ja ulkona sijaitsevalle ampumaradalle.

Ympäristölupahakemuslomakkeita ja lisätietoa luvan hakemisesta löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi

Ympäristöluvan mukaiset eläinsuojan yhteenvetotiedot toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Alla olevista linkeistä voit valita joko tulostettavan (pdf) tai täytettävän (doc) lomakkeen:

Yhteenvetotiedot (pdf)

Yhteenvetotiedot (doc) 

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisesta ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta tai sen muuttamisesta vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mm. eläinsuojasta, joka on tarkoitettu

  • vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle,
  • vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle,
  • vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle,
  • vähintään 60 hevoselle tai ponille,
  • vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle,
  • vähintään 250 ja enintään 2 000 lihasialle,
  • vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai
  • vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille.

Ilmoituslomakkeita ja lisätietoa asiasta löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi

Kertaluonteista toimintaa koskeva ilmoitus

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, tulee tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ns. meluilmoitus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta tulee tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 119 §:n mukainen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoituslomakkeet löytyvät valtion ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi

Toiminnan rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat mm. polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, jakeluasemat ja asfalttiasemat.  Rekisteröinti koskee uusia laitoksia heti, mutta olemassa oleville laitoksille voimaantuloajat ovat pidemmät.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:
- 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on energiantuotantolaitos
- 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Lisätietoa rekisteröinnistä ja ilmoituslomakkeet löytyvät valtion ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi

Maa-ainesten ottolupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tulee hakea maa-aineslain (555/1981) mukainen lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen.  Kotitarveotosta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kkm3 maa-aineksia.

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja ilmoitus maa-ainesten kotitarveottamisesta löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi

Maastoliikenne- tai vesiliikennelain mukainen lupa

Kun käytetään samaa maastoa, vesialuetta tai jääpeitteistä vesialuetta toistuvasti tai jatkuvasti moottorikäyttöisten ajoneuvojen harjoituksiin ja kilpailuihin, tulee siihen anoa lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lupa tarvitaan myös yksittäisiin tapahtumiin, joista on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Hakemuslomake löytyy tästä.

Patterointi-ilmoitus

Poikkeamisesta ns. nitraattiasetuksessa (1250/2014) karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta tai muusta lannan kaukovarastoinnista patterissa tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kuukautta ennen lannan patterointia tai muuta toimenpidettä.

Ilmoituslomake löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi

Ruoppaus

Rannan tai vesistön pohjan koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä vesilain (587/2011) 2. luvun 15 §:n mukaisesti kirjallinen ilmoitus Keski-Suomen ELY-keskukselle viimeistään kuukautta ennen toimenpiteen aloitusta. Tilavuudeltaan 500 m3 tai tätä suuremmat ruoppaukset vaativat aina vesilain mukaisen luvan.

Ilmoitus vesirakennustyöstä -lomake löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi

Ojitusilmoitus

Ojitushankkeesta vastaavan on ilmoitettava vesilain 5. luvun 6 §:n mukaisesti kirjallisesti muusta kuin vähäisestä ojituksesta Keski-Suomen ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäiseksi ojitukseksi katsotaan esimerkiksi vähäisen peltolohkon salaojitus, pienehkön metsäkappaleen ojitus tai rakennuspaikan kuivattamiseksi tarpeellisen ojan tekeminen omalle maalle.