RAKENNUSLUPA

Rakennuslupa tarvitaan (MRL 125 §):

1. Rakennuksen rakentaminen

2. Rakennuksen rakentamiseen verrattava korjaus- ja muutostyö,

3. Rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen

4. Korjaus- ja muutostyötä varten, kun työllä on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

5. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

6. Tilapäisen rakennuksen rakentaminen ( määräaikainen rakennuslupa)


TOIMENPIDELUPA

Toimenpidelupa tarvitaan muuhun rakentamiseen rakennusluvan sijasta:

( MRA 62 § )

1. Rakennelma; katos, vaja, kioski, esiintymislava tai vastaava rakennelma.

2. Yleisörakennelma; urheilu- ja kokoontumispaikka, asuntovaunualue tai vastaava alue, katsomo, yleisöteltta.

3. Liikuteltava laite; asuntovaunu tai –laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan, sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn ja veneilyyn.

4. Erillislaite; masto, piippu, säiliö, hiihtohissi, muistomerkki, suurehko antenni tai valaisinpylväs, tuulivoimala.

5. Vesirajalaite; suurehko laituri tai vastaava, kanava, aallonmurtaja tai vastaava.

6. Säilytys- tai varastointialue; suurehko varastointialue tai pysäköintialue tai vastaava.

7. Julkisivutoimenpide; rakennuksen julkisivun muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värin muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asentaminen, ikkunajaon muuttaminen.

8. Mainostoimenpide; mainostaulun asentaminen ulkosalle mainos tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa.

9. Aitaaminen; rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä aita tai reunusmuuri.

10. Kuntakuvajärjestely; muut kunta- tai ympäristökuvaan merkittävästi vaikuttavat järjestelyt ja muutokset.

11. Huoneistojärjestely; asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen.

12. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen.

13. Maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen.

Hankasalmen kunnan osalta toimenpideluvan luvanvaraisuus on osaltaan

selvennetty kunnan rakennusjärjestyksessä.


PURKAMISLUPA /PURKAMISILMOITUS

Rakennuksen tai sen osan purkaminen vaatii asemakaava-alueella pääsääntöisesti kirjallisen purkuluvan tai alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi, tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Purkamislupaa ei tarvita, jos on voimassa oleva rakennuslupa, MRL:n mukainen katusuunnitelma, tai yleisistä teistä annettu lain mukainen tiesuunnitelma, mitkä edellyttävät rakennuksen purkamista.

Purkamislupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana rakennuksena.

Jollei rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvita lupaa, on purkamisesta kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 vrk ennen purkamistyöhön ryhtymistä ( MRL 127 § ).


MAISEMATYÖLUPA

Maisematyölupa tarvitaan ( MRL 128 § ):

Asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään tai alueella, jolla on voimassa MRL:n mukainen rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi (toimenpiderajoitus).

1. Puiden kaataminen

2. Maisemaa muuttava maanrakennustyö

3. Muu edelliseen verrattava toimenpide


TOIMENPIDEILMOITUS

Kunnan rakennusjärjestyksessä on määrätty ne rakennustyöt ja –toimenpiteet, joihin voidaan soveltaa kirjallista ilmoitusmenettelyä, jos rakennus- tai toimenpide-luvan hakeminen ei ole tarpeen yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta.


POIKKEAMINEN

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL ) säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi tietyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, milloin on kysymys vähäisestä poikkeamisesta rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.


SUUNNITTELUTARVERATKAISU

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien toimintojen järjestämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon ja viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Asemakaavoitetun alueen ulkopuoliset alueet ja muut rakennusjärjestyksessä määritellyt alueet ovat suunnittelutarvealuetta.

Suunnittelutarveratkaisun keskeisimpänä edellytyksenä on, että rakentaminen ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle, eikä alueiden käytön muulle järjestämiselle, on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta ja on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä.

Rakentaminen , rakennusluvan myöntäminen, suunnittelutarvealueella edellyttää rakennusvalvonviranomaisen päätöstä rakentamisen erityisten edellytyksien olemassaolosta.

Suunnittelutarveratkaisusta päätöksen tekee kunnanhallitus.