Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitätoteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Työryhmienkokouksista tehdään lain vaatimat kirjaukset, joihin vanhemmilla on oikeus tutustua oman lapsensa osalta.

Perusopetuslain mukaisesti jokaisella oppilaalla on oikeus saada tarvittavaa ja riittävää oppilashuoltoa. Moniammatillisessa työryhmässä on perusopetuslain nojalla mahdollisuus antaa ja vaihtaa oppilasta koskevia välttämättömiä tietoja.

Perusopetuslain ohella oppilashuoltoa määrittelevät ja säätelevät kansanterveyslaki ja lastensuojelulaki.

 
31 a § Oppilashuolto

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymänopetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen.

 
40 § Salassapito

Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 §:ssä tarkoitetut henkilöt ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, antaatoisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.


Oppilashuollon peruslähtökohtana on tukea oppilaan oppimista ja kasvua. Arkisissa koulunkäynnin ongelmissa oppilaan oma opettaja keskustelee ensin asiasta oppilaan ja huoltajien kanssa. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä toimii oppilaan, huoltajien ja opettajan tukena. Koulun oppilashuoltotyöryhmään kuuluu yleensä rehtori,terveydenhoitaja, kuraattori sekä erityisopettaja. Ryhmä työskentelee yhteistyössä opettajien kanssa koko koulun, yksittäisen luokan ja oppilaan hyväksi. Oppilaan asioitahoidetaan aina luottamuksellisesti ja ratkaisuja etsitään yhdessä oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa.