Maankäytö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maankäytämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Hankasalmen kunnassa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4. mom).