Katualueen hoito ja kunnossapito

Kunta huolehtii taajamien asemakaavateiden ja niihin liittyvien jalankulkuteiden kunnossapidosta. Kunnan hoidossa on asemakaava-alueilla katuja yhteensä n. 25 km.

Keski-Suomen ELY-keskus vastaa taajamien yleisten teiden ja jalankulkuteiden kunnossapidosta. Näitä ovat kirkonkylän taajamassa: Keskustie ja Suolivedentie, aseman taajamassa: Kuuhankavedentie, Asemakatu ja Tervaniementie sekä Niemisjärven taajamassa: Niemisjärventie, Eenokintie ja Koulunmäentie. Näihin liittyvät palautteet kannattaa osoittaa suoraan ELY-keskukselle.

ELY-keskusten Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenneväylien kunnossapito toteutetaan pääosin alueurakointina ulkopuolisia urakoitsijoita käyttäen.

Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa.

Talvikunnossapitoon kuuluu

  • Lumen, jään ja aurausvallien poistaminen,
  • Sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen,
  • Hiekoitus ja hiekan poistaminen keväällä.

Katurakenteiden kunnossapitoon kuuluu

  • Rikkoontuneen päällysteen korjaaminen,
  • Istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden huolto.

Kadun puhtaanapidon tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydelle haitattomana.

Puhtaanapitoon kuuluu

  • Lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden ja rikkaruohojen poistaminen.

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Tontinomistaja vastaa aina tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Tontinomistajalla tarkoitetaan myös tontin vuokraajaa.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa omalla kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteistölle (MRL 88 §). Kunnossapitolaissa säädetään, että tontinomistajan vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta (myös istutusalueen kautta tontille johtava kulkutie).

Tonttiliittymän kunnossapito käsittää muun muassa sen alla olevan avo-oja rummun pitämisen läpi vuoden toimivana poistamalla siitä sadevesien kulkua estävä jää, lumi, kiviaines, lehdet ja roskat. Lisäksi tontinomistajalle kuuluvat kulkutien auraus sekä tonttiliittymään aurauksen johdosta kertyneen lumivallin poistaminen.

Yksityistiet

Suomen tieverkko jaetaan hallinnollisesti maanteihin, katuihin sekä yksityisteihin. Maanteiden osalta tienpitäjänä toimii valtio ja asemakaava-alueen katujen osalta kunta. Yksityisteiden osalta tienpitovelvollisuus kuluu tiekunnalle tai yksityistien tieosakkaille.

Kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannushankkeita.

Avustusta haetaan toimittamalla hakemuslomake ja edellisen vuoden tilinpäätöstiedot kuntaan 30.6. mennessä.


Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida.

  • Edellytykset yksityisteiden kunnossapidon avustamiselle löytyy:

ELY-keskukselta tiekunnat voivat hakea harkinnanvaraista valtionavustusta perusparannushankkeisiin. Lisätietoja: https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset

Skip to content