Siirry sisältöön

Kunnanvaltuusto on vahvistanut päivitetyt kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut 12.3.2012.   

Määräyksissä on määritelty haja-asutuksen jätevesien käsittelylle vyöhykkeet: Perusvaatimustasoa noudatetaan tavanomaisilla harvaan asutuilla sisämaan alueilla vähintään 5000 m2 rakennuspaikoilla. Tehokkaan jätevesien käsittelyn puhdistusvaatimuksia noudatetaan ranta-alueilla yli 50 m etäisyydellä vesistöistä ja tavanomaisilla sisämaan alueilla alle 5000 m2 rakennuspaikoilla.

Pohjavesialueet ja ranta-alueet enintään 50 m etäisyydellä vesistöistä luokitellaan erityisen herkiksi alueiksi, joilla WC-vesien tai joissain tapauksissa kaikkien jätevesien johtaminen maastoon on kielletty.

Öljy-, polttoaine- ja muita vaarallisten kemikaalien säiliöitä koskevia määräyksiä on annettu. Uudet yksivaippaiset maanpäälliset säiliöt tulee sijoittaa tiiviille alustalle tai suoja-altaaseen, ja kiinteälle tankkauspaikalle sijoitettavat uudet säiliöt tulee varustaa lapon estolla tai lukituksella sekä ylitäytön estolla. Pohjavesialueille noudatetaan ankarampia vaatimuksia. 

Olemassa oleville maanalaisille säiliöille on säädetty tarkastusvelvollisuus, ja yksivaippaiset maanpäälliset säiliöt tulee sijoittaa tiiviille alustalle tai suoja-altaaseen viiden vuoden kuluessa määräysten voimaan tulosta.  Käytöstä poistettavat maanalaiset säiliöt tulee ensisijaisesti poistaa maaperästä.

Määräyksiä on annettu myös mm. viemäriverkostoon johdettavien jätevesien esikäsittelystä, ajoneuvojen pesusta, lannan levityksestä pohjavesialueilla ja vesistöjen rannoilla sekä kuivakäymälöiden rakenteesta ja sijoittamisesta.